Zarządzenie Nr 34/2004 rok

Wójta Gminy Płośnica

z dnia 15 listopada  2004 roku

 

 

w sprawie: projektu Budżetu Gminy  na 2005 rok.

 

 

            Na podstawie art.52  ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 roku, Nr 142, poz.1591 z późn.zm.) w związku z art.119,120,121 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2003 roku, Nr 15, poz.148 z późn.zm.)  zarządzam, co następuje:

 

§1.

 Przyjmuję projekt budżetu, jak w załącznikach Nr 1 do nr 9 do niniejszego zarządzenia wraz z objaśnieniami.

§2.

 

Przyjmuję informację o stanie mienia, jak w załączniku nr 10 do niniejszego zarządzenia.

 

§3.

 

Opracowany i uchwalony projekt uchwały budżetowej wraz z objaśnieniami i informacją mienia komunalnego przedłożyć do 15 listopada 2004 roku.

 

a)       Regionalnej Izbie Obrachunkowej, celem zaopiniowania.

b)      Radzie Gminy celem podjęcia uchwały budżetowej na rok 2005.

 

§4.

 

1.Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

2. Zarządzenie niniejsze podlega obwieszczeniu.

 

 

                                                                                      Wójt Gminy Płośnica

                                                                                      M. Michał Niedźwiecki