Zarządzenie Nr 28/2004
Wójta Gminy Płośnica

z dnia 30 lipca 2004 roku

 

 

w sprawie: zmian w budżecie Gminy Płośnica na 2004 rok.

 

 

            Na podstawie art.30 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 roku, Nr 142, poz.1591 z późn.zm.) oraz art.128 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2003 roku , Nr 15, poz.148 z późn.zm.)  zarządzam, co następuje:

 

§1.

 

1.       Dokonać zwiększenia w  budżecie Gminy Płośnica o kwotę 121.345zł w dochodach i wydatkach  zgodnie z załącznikiem Nr 1 i 2  do zarządzenia.

2.       Ogólna kwota budżetu po zmianach wynosi:

 

             Dochody 9.916.475 zł

             Wydatki 9.819.701 zł

§2.

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu.

 

 

 

 

                                                                                                       Wójt Gminy Płośnica

                                                                                                       M. Michał Niedźwiecki