Protokół Nr 9/3/2004

z posiedzenia Komisji Rolnictwa, Przemysłu, Ochrony Środowiska i Budownictwa odbytego w dniu 14 czerwca 2004 roku w lokalu Urzędu Gminy w Płośnicy pod przewodnictwem Pani Renaty Warmińskiej – Przewodniczącej Komisji.

Posiedzenie rozpoczęło się o godz. 900, a zakończyło o godz. 1140.

Stan osobowy komisji 5 osób, obecnych na posiedzeniu według załączonej listy obecności 5 osób.

Poza gronem Komisji w posiedzeniu uczestniczyli:

      1.       Elżbieta Szymańska – Przewodnicząca Rady Gminy
2.      
M. Michał Niedźwiecki – Wójt Gminy

Przebieg posiedzenia:

Pani Renata Warmińska- Przewodnicząca Komisji otwierając posiedzenie powitała wszystkich członków Komisji oraz zaproszonych gości i odczytała następujący porządek obrad:

  1. Otwarcie posiedzenia.
  2. Przyjęcie porządku obrad.
  3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji.
  4. Przedstawienie informacji w sprawie odrzucenia wniosku o pomoc finansową z programu SAPARD.
  5. Omówienie strategii działania w związku z planowanymi inwestycjami.
  6. Sprawy bieżące oraz wolne wnioski i zapytania.
  7. Zamknięcie obrad.

Ad. pkt 2 i 3.

Pani Przewodnicząca Komisji – Renata Warmińska zgłosiła następujące poprawki do Protokołów Nr 7/1/2004 i Nr 8/2/2004:
   1/ poprawkę w pkt 7 do wypowiedzi Pani Renaty Warmińskiej –
Przewodniczącej Komisji „wycinkę trzech dębów w Wielki Łęcku”, a nie jak zapisano w Małym Łęcku

    2/ poprawkę w pkt 7 do wypowiedzi Wójta Gminy M. Michała Niedźwieckiego dotyczącego zakupu respiratora dla Szpitala Powiatowego w Działdowie.
-         
ze względu  na brak środków chwilowo przesunięto realizację wniosku  złożonego przez Szpital Powiatowy w Działdowie na zakup respiratora

Ad.pkt 4, 5, 6. 

Pan M. Michał Niedźwiecki – Wójt Gminy poinformował członków Komisji, iż z powodu braku środków finansowych wnioski złożone przez Gminę o pomoc finansową z programu SAPARD na budowę kanalizacji w Płośnicy i wodociągów w Murawkach i Priomie  nie zostaną zrealizowane. W związku z tym Gmina złożyła wnioski o środki finansowe z programu ZPORR.

Pan Jan Kawka – Radny wsi Turza Mała – wystąpił z pytaniem do Wójta co będzie jeśli Gmina nie otrzyma żadnych środków? I na co poszły środki  z programu SAPARD?

Pan M. Michał Niedźwiecki – Wójt Gminy – wodociągi będą budowane z własnych środków, natomiast kanalizacja nie będzie budowana, gdyż nie wystarczy nam środków na tak poważną inwestycję.
Środki z SAPARD w większości zostały przeznaczone na modernizację i budowę szkół, sal gimnastycznych, oczyszczalni oraz dróg. Wniosków o pomoc było więcej niż środków jakimi dysponował SAPARD. Wniosek nasz został zakwalifikowany, ale z braku środków nie został zrealizowany.

Pani Renata Warmińska – Przewodnicząca Komisji – wystąpiła z zapytaniem jaki jest koszt budowy wodociągów i skąd będą przeniesione pieniądze oraz w jakich miejscowościach będą budowane?

Pan M. Michał Niedźwiecki – Wójt Gminy – poinformował, że koszt budowy wodociągów będzie w granicach 450.000zł, a pieniądze z kanalizacji będą przeniesione na budowę wodociągów w miejscowości Prioma – Rutkowice i Gralewo - Murawki.

Pan Wiesław Rudnicki – członek komisji – czy pieniądze, które byśmy dostali z programu ZPORR są do zwrotu i czy we wniosku złożonym do SAPARD były jakieś poprawki?

Pan M. Michał Niedźwiecki – Wójt Gminy – środki z ZPORR są bezzwrotne, wniosek nasz został pozytywnie zaopiniowany i nie wprowadzano żadnych poprawek. Złożyliśmy również wniosek do Marszałka.

Pani Renata Warmińska – Przewodnicząca Komisji – ile będzie podłączeń do wodociągów?

Pan M. Michał Niedźwiecki – Wójt Gminy – około 50 podłączeń.

Pan Wiesław Rudnicki – członek komisji – czy oczyszczalni ścieków będzie działała bez kanalizacji?

Pan M. Michał Niedźwiecki – Wójt Gminy – Oczyszczalnia ścieków będzie funkcjonowała w dalszym ciągu.

Pan Jan Kawka – Radny wsi Turza Mała – wystąpił z zapytaniem w sprawie wolnego mieszkania po byłej  szkole w Płośnicy?

Pan M. Michał Niedźwiecki – Wójt Gminy -  mieszkanie otrzymała rodzina z Małego Łęcka.

Pan Wiesław Rudnicki – członek komisji – kiedy rozstrzygnie się sytuacja z mieszkaniami w miejscowości Gralewo oraz jak przedstawia się sprawa  z rozbiórką budynku  mieszkalnego przy posesji pani Szulc?

Pan M. Michał Niedźwiecki – Wójt Gminy – mieszkania będą przekazane po podziale energii przez Zakład Energetyczny, zgłosiliśmy do Wydziału Nadzoru Budowlanego w Starostwie rozbiórkę tego budynku.

Pan Wiesław Rudnicki – członek komisji – zapytał ile osób Gmina zatrudniła w ramach prac interwencyjnych oraz czy będą wstawione drzwi w pomieszczeniu sali wiejskiej w miejscowości Murawki?

Pan M. Michał Niedźwiecki – Wójt Gminy – zatrudniamy 6 osób, a drzwi do sali w Murawkach będą wstawione do końca roku.

Pan Jacek Wielongowski – członek komisji -  w jakim terminie będzie równiarka na drogach oraz czy będzie wstawione okno w Domu Kultury w Niechłoninie?

Pan M. Michał Niedźwiecki – Wójt Gminy -  równiarka na drogi będzie, ale terminu dokładnego jeszcze nie ustaliliśmy. Okno będzie wstawione, ale Ci którzy spowodowali pożar też powinni poczuć się winni.

Pani Elżbieta Szymańska – Przewodnicząca Rady Gminy – wystąpiła z wnioskiem w sprawie uporządkowania terenu  wokół posesji u p. dentysty, który zajmuje mieszkanie w Ośrodku Zdrowia.

Pan M. Michał Niedźwiecki – Wójt Gminy – sprawą tą zajmie się p. Kazimierz Podlasin lub p. Halina Jabłońska.

Pan Wiesław Rudnicki – członek komisji – zgłosił wniosek o likwidację dzikich wysypisk.

 Pan M. Michał Niedźwiecki – Wójt Gminy- przedstawił propozycję zmiany dróg w miejscowości Płośnica, aby droga przy posesji p. K. Podlasin była drogą powiatową, a droga przy kościele drogą gminną.

Pani Renata Warmińska – Przewodnicząca Komisji – czy będą likwidowane koleiny na drodze w Wielkim Łęcku?

Pan M. Michał Niedźwiecki – Wójt Gminy – droga jest w trakcie modernizacji.

Ze względu na wyczerpany porządek obrad Przewodnicząca Komisji podziękowała wszystkim za udział i zamknęła obrady niniejszego posiedzenia.

 

                                                                                             Przewodnicząca Komisji
                                                                                                  Renata Warmińska