PROTOKÓŁ Nr 8 /2/2004

z posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa Publicznego i Ochrony Przeciwpożarowej działającej przy Radzie Gminy odbytego w dniu 05 kwietnia 2004 roku w lokalu Urzędu Gminy  Płośnicy pod przewodnictwem Pana Jana Lemańskiego- Przewodniczącego Komisji

Posiedzenie rozpoczęło się o godz. 12.30 ,a zakończyło się o godz. 15.50.
Stan osobowy Komisji- 6 osób
Obecnych na posiedzeniu wg załączonej listy obecności   - 6 osób

 Poza gronem Komisji udział w posiedzeniu wzięli:

1.Pani Elżbieta Szymańska- Przewodnicząca rady Gminy w Płośnicy
2.Pan M. Michał Niedżwiedzki- Wójt Gminy Płośnica
3.Pani Katarzyna Zakrzewska- Sekretarz Gminy w Płośnicy
4.Pani Teresa Jędraaszek- Skarbnik Gminy Płośnica
5.Pan Kazimierz Podlasin- Zastępca Wójta Gminy Płośnica

Lista obecności stanowi Załącznik Nr 1 do niniejszego protokołu.

 Przebieg posiedzenia

Pan Jan Lemański – Przewodniczący Komisji - otwierając posiedzenie powitał wszystkich członków Komisji oraz zaproszonych gości i zaproponował następujący porządek obrad:

1. Otwarcie posiedzenia,
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.
4. Zapoznanie się z działalnością Rewiru Dzielnicowego w Płośnicy.
5. Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy za rok 2003.
6. Rozpatrzenie sprawozdań z działalności :
    a/ Gminnego Ośrodka Kultury
    b/ Gminnej Biblioteki Publicznej w Płośnicy
    c/ Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
    d/ Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Płośnicy
7. Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektów uchwał przygotowanych na X Zwyczajną Sesję Rady Gminy w Płośnicy.
8. Sprawy bieżące oraz wolne wnioski.
9. Zamknięcie obrad.

Ad.pkt 2.

 Członkowie Komisji jednogłośnie przyjęli zaproponowany im porządek niniejszego posiedzenia i przystąpili do omawiania poszczególnych jego punktów.

Ad.pkt 3. 

Protokół Nr 7/1/2004 z posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa Publicznego i Ochrony Przeciwpożarowej odbytego w dniu 15 stycznia 2004 roku   został wyłożony na sali narad na pół godziny przed rozpoczęciem niniejszego posiedzenia w celu umożliwienia członkom Komisji dokładnego zapoznania się z jego treścią.

Członkowie Komisji nie zgłosili żadnych uwag ani zastrzeżeń do zawartej treści w/w protokołu – jednogłośnie przyjmując go w takim brzmieniu, w jakim został sporządzony. 

Ad.pkt 4.

Pan Stanisław Bechta – przekazał informację o stanie bezpieczeństwa na drogach.
Pan Paweł Rozentalski – Członek Komisji – zwrócił uwagę na przejazd samochodów ciężarowych na drodze w kierunku Rutkowic – ograniczenie tonażu.
Pan Wiesław Rudnicki – Członek Komisji wystąpił z wnioskiem o zwiększenie kontroli przejazdów samochodów ciężarowych przez miejscowość Gralewo.
Pan Stanisław Bechta – poinformował zebranych, że podczas objazdów będą zwracać uwagę na przejazd samochodów ciężarowych.  

Ad.pkt 5.

Pani Teresa Jędraszek  - Skarbnik Gminy, przedstawiła sprawozdanie z wykonania Budżetu Gminy Płośnica za rok 2003, szczegółowo i dokładnie omawiając poniesione wydatki i dochody w poszczególnych działach , rozdziałach i paragrafach budżetu w 2003 roku

Członkowie Komisji nie zgłosili żadnych uwag ani zastrzeżeń do przedstawionego sprawozdania .

Nadmieniam, że przedstawione i rozpatrywanie sprawozdanie z wykonania Budżetu Gminy Płośnica za rok 2003 stanowi Załącznik Nr 2 do niniejszego protokołu.

Ad.pkt 6.

A/
Pan Janusz Kuklewicz – Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Płośnicy przedstawił sprawozdanie z działalności w zakresie upowszechniania kultury w miejscu swojej siedziby na terenie Gminy Płośnica w 2003 roku na bazie lokalowej w Gródkach, Niechłoninie, Wielkim Łęcku,.

Członkowie Komisji nie zgłosili żadnych uwag ani zastrzeżeń do działalności Gminnego Ośrodka Kultury – jednogłośnie opowiadając się za przedłożeniem przedstawionego sprawozdania  pod obrady X Zwyczajnej Sesji Rady Gminy.
Przedstawione sprawozdanie stanowi Załącznik Nr 3 do niniejszego protokołu.

B/
Pani Teresa Trybowska – Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Płośnicy przedstawiła sprawozdanie z działalności Gminnej Biblioteki Publicznej wraz z trzema filiami w : Wielkim Łęcku, Gródkach i Niechłoninie oraz punktów bibliotecznych przy Szkołach Podstawowych za 2003 rok.

Komisja nie wniosła żadnych uwag ani zastrzeżeń proponując przedłożyć niniejsze sprawozdanie Radzie Gminy.
Sprawozdanie z działalności GBP w Płośnicy stanowi Załącznik Nr 4 do niniejszego protokołu.

C/
Pani Maria Danuta Rochoń – Pełnomocnik Wójta ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przedstawiła sprawozdanie z działalności Gminnej Komisji oraz realizacji  Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na terenie naszej Gminy w 2003 roku.

Członkowie Komisji nie zgłosili żadnych uwag ani zastrzeżeń do działalności Komisji oraz działających przy Urzędzie Gminy Punktu Konsultacyjno – Informacyjnego dla osób uzależnionych od alkoholu i członków ich rodzin.
Nadmieniam, że przedstawione sprawozdanie przez Panią Pełnomocnik stanowi Załącznik Nr 5 do niniejszego protokołu.

D/
Pani Beata Garncarz – Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Płośnicy przedstawiła sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  w zakresie udzielania  pomocy wszystkim potrzebującym mieszkańcom z terenu gminy w 2003 roku

Pan Wiesław Rudnicki – Członek Komisji wystąpił z pytaniem w jaki sposób i czy są przeprowadzane kontrole osób , które pobierają zasiłek.

Pani Beata Garncarz – Kierownik GOPS poinformowała, zasiłki wypłacane są na podstawie dokumentów złożonych przez osobę ubiegającą się o zasiłek oraz na podstawie oświadczenia jakie jest składane pod odpowiedzialnością karną.

Członkowie Komisji nie wnieśli żadnych uwag ani zastrzeżeń do pracy i funkcjonowania ww. Ośrodka – jednogłośnie opowiadając się za przedłożeniem go pod obrady X Zwyczajnej Sesji Rady Gminy.
Sprawozdanie z działalności GOPS w Płośnicy za 2003 rok stanowi Załącznik Nr 6 do niniejszego protokołu.

Ad. pkt 7.

Pan M. Michał Niedźwiecki – Wójt Gminy przedstawił i uzasadnił potrzebę podjęcia przez Radę Gminy następujących uchwał:

-          uchwała w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2004

-          uchwała w sprawie nadania Statutu Gminnemu Ośrodkowi Kultury w Płośnicy

-          uchwała w sprawie obniżenia wysokości dodatku mieszkaniowego do 50% wydatków przypadających na normatywną powierzchnię zajmowanego lokalu mieszkalnego

-          uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie : zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków na terenie Gminy Płośnica w miejscowościach Skurpie, Płośnica, Turza Mała, Gródki, Przełęk, Niechłonin, Wielki Łęck, Rutkowice, Jabłonowo, Zalesie i Gruszka

-          uchwała w sprawie określenia zasad sprzedaży lokali mieszkalnych i udzielania bonifikat przy ich nabywaniu  

 Członkowie Komisji nie zgłosili żadnych uwag ani  zastrzeżeń do przedstawionych projektów uchwał jednogłośnie opowiadając się za przedstawieniem ich pod obrady X Zwyczajnej Sesji Rady Gminy     w Płośnicy.
Nadmieniam, że projekty uchwał stanowią załącznik Nr 7-11do niniejszego protokołu 

Ad. pkt 8

Pan Stanisław Orłowski – Członek Komisji – zapytał kiedy i gdzie będzie organizowany Dzień Strażaka oraz Powiatowy Przegląd Orkiestr.

Pan M. Michał Niedźwiecki – Wójt Gminy – poinformował, że Dzień Strażaka będzie 02 maja 2004 roku w Niechłoninie, a Powiatowy Przegląd Orkiestr w Płośnicy w dniu 20 czerwca 2004 roku. Powiatowe  Obchody Dnia Strażaka będą organizowane w Lidzbarku

Pan M. Michał Niedżwiecki –Wójt Gminy przeanalizował wnioski z zebrań wiejskich, które odbyły się w styczniu 2004 roku.
Główne tematy to żwirowanie dróg, oświetlenie, znaki na drogach, wodociągi itd. Wnioski z zebrań stanowią załącznik Nr 12 do niniejszego protokołu.

Pan Stanisław Orłowski – Członek Komisji – zaproponował zainstalowanie lampy świetlnej bezpośrednio na szkole. Wniosek ten został przyjęty pozytywnie.

Pan Paweł Rozentalski – Członek Komisji poruszył temat drogi prowadzącej do oczyszczalni oraz podjazdu do zrzutów i zaproponował wyłożenie kostki.

Pan Jan Lemański –Przewodniczący Komisji – zapytał o przejęcie wodociągu od Zakładu Usług Wodnych w Mławie

Pan M. Michał Niedźwiecki – Wójt Gminy poinformował, że jest to sprawa w opracowaniu

Pani Elżbieta Szymańska- Przewodnicząca Rady Gminy – przedstawiła protest Państwa Kresimon w sprawie nowego podziału geodezyjnego działek obok ich posesji

Pan M. Michał Niedźwiecki – Wójt Gminy odczytał odpowiedź wysłaną Państwu Kresimon z dnia 26.03.2004 roku  

Ad. pkt 9 

Ze względu na wyczerpany porządek obrad przewodniczący Komisji podziękował wszystkim za udział, złożył życzenia świąteczne i na tym zamknął niniejsze posiedzenie Komisji

Protokołowała:                                                            Przewodniczący Komisji
Katarzyna Zakrzewska                                                                Jan Lemański