Uchwała Nr X/7/2004

Rady Gminy w Płośnicy

z dnia 29 kwietnia 2004 roku

 

w sprawie: rozpatrzenia sprawozdania z wykonania Budżetu Gminy Płośnica za rok 2003 i udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 i art.61 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 roku Nr 142, poz.1591; z 2002 roku Nr 23,poz.220, Nr 62, poz.558,  Nr 113, poz.984, Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz.1806; z 2003 roku Nr 80, poz.717, Nr 162, poz.1568) Rada Gminy w Płośnicy uchwala, co następuje:

 

§1. Przyjąć sprawozdanie Wójta Gminy z wykonania budżetu Gminy Płośnica za rok 2003.

 

 

§2.  Udzielić absolutorium Wójtowi Gminy Płośnica.

 

§3. Zobowiązuje się Wójta Gminy do niezwłocznego ogłoszenia sprawozdania z wykonania budżetu gminy w trybie przewidzianym dla aktów prawa miejscowego.

 

 

§4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

                                                                                                     Przewodniczący Rady Gminy

Elżbieta Szymańska