Zarządzenie Nr 0050.2.2021 w sprawie: ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym do oddziałów przedszkolnych, innych form wychowaniap rzedszkolnego oraz klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Płośnica na rok szkolny 2021/2022

Zarządzenie Nr 0050.6.2021 w sprawie powołania Gminnego Koordynatora do spraw organizacji transportu do punktów szczepień przeciwko COVID-19 w Gminie Płośnica.

Zarządzenie Nr 0050.7.2021 w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2021 rok.

Zarządzenie Nr 0050.8.2021w sprawie: zmiany planu finansowego dochodów i wydatków Urzędu Gminy w Płośnicy na 2021 rok.

Zarządzenie Nr 0050.9.2021 w sprawie wyznaczenia Zastępcy Gminnego Komisarza Spisowego i utworzenia Gminnego Biura Spisowego w Gminie Płośnica

Zarządzenie Nr 0050.10.2021 w sprawie: planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach dla których organem prowadzącym jest Gmina Płośnica na rok 2021 ze środków na doskonalenie zawodowe nauczycieli oraz maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz form kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane

Zarządzenie Nr 0050.13.2021 w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu uchwały w sprawie „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Płośnica.

Zarządzenie Nr 0050.14.2021 w sprawie: zmiany planu finansowego dochodów i wydatków Urzędu Gminy w Płośnicy na 2021 rok.

Zarządzenie Nr 0050.15.2021 w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia konkursu na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy w Płośnicy.

Zarządzenie Nr 0050.16.2021 w sprawie zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Gminy w Płośnicy

Zarządzenie Nr 0050.17.2021 w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2021 rok.

Zarządzenie Nr 0050.18.2021 w sprawie: zmiany planu finansowego dochodów i wydatków Urzędu Gminy w Płośnicy na 2021 rok.

Zarządzenie Nr 0050.19.2021 w sprawie: zmiany Regulaminu udzielania zamówień publicznych na dostawy, usługi lub roboty budowlane w Urzędzie Gminy Płośnica.

Zarządzenie Nr 0050.20.2021 w sprawie: powołania Komisji Przetargowej

Zarządzenie Nr 0050.22.2021 w sprawie: przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu, sprawozdania z wykonania planu finansowego instytucji kultury za rok 2020 oraz informacji
o stanie mienia.

Zarządzenie Nr 0050.23.2021 w sprawie: zmiany planu finansowego dochodów i wydatków Urzędu Gminy w Płośnicy na 2021 rok.

Zarządzenie Nr 0050.25.2021 w sprawie określenia formy przekazywania Wójtowi Gminy Płośnica sprawozdań budżetowych oraz sprawozdań w zakresie operacji finansowych przez kierownika jednostki obsługującej oraz kierowników jednostek organizacyjnych Gminy Płośnica

Zarządzenie Nr 0050.26.2021 w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2021 rok.

Zarządzenie Nr 0050.27.2021 w sprawie: zmiany planu finansowego dochodów i wydatków Urzędu Gminy w Płośnicy na 2021 rok.

Zarządzenie Nr 0050.28.2021 w sprawie wykonania Uchwały Nr XXV/196/6/2021 Rady Gminy Płośnica z dnia 11 lutego 2021 roku.

Zarządzenie Nr 0050.29.2921 w sprawie powołania Gminnej Komisji Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Płośnicy

Zarządzenie Nr 0050.30.2021 w sprawie: ustalenia dnia wolnego od pracy za święto przypadające w dniu 01 maja 2021 roku wolnym od pracy (sobota).

Zarządzenie Nr 0050.32.2021 w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2021 rok.

Zarządzenie Nr 0050.33.2021 w sprawie: zmiany planu finansowego dochodów i wydatków Urzędu Gminy w Płośnicy na 2021 rok.

Zarządzenie Nr 0050.34.2021 w  sprawie  zatwierdzenia  sprawozdania  finansowego  samorządowej  instytucji kultury – Gminnego Centrum Kultury i Biblioteka w Płośnicy za 2020 rok

Zarządzenie Nr 0050.36.2021 w sprawie zmiany składu Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałąnia Przemocy w Rodzinie

Zarządzenie Nr 0050.37.2021 w sprawie wykonania Uchwały Nr XXVI/205/15/2021 Rady Gminy Płośnica z dnia 30 marca 2021 roku.

Zarządzenie Nr 0050.39.2021 w sprawie: zmiany planu finansowego dochodów i wydatków Urzędu Gminy w Płośnicy na 2021 rok.