Uchwała Nr LIII/362/26/2023 Rady Gminy Płośnica z dnia 16 czerwca 2023 roku w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Płośnica za 2022 rok.

Uchwała Nr LIII/363/27/2023 Rady Gminy Płośnica z dnia 16 czerwca 2023 roku w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego bilansu Gminy Płośnica za 2022 rok.

Uchwała Nr LIII/364/28/2023 Rady Gminy Płośnica z dnia 16 czerwca 2023 roku w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Płośnica z tytułu wykonania budżetu gminy za 2022 rok.

Uchwała Nr LIII/365/29/2023 w sprawie zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Płośnica na lata 2023 - 2030.

Uchwała nr LIII/366/30/2023 w sprawie: zmian w budżecie gminy oraz zmiany uchwały budżetowej na rok 2023 (Jednolity Identyfikator Aktu - http://edzienniki.olsztyn.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2023&poz=3463)