Uchwała Nr XLIII/310/38/2022 w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Płośnica na lata 2022 - 2030 

Uchwała nr XLIII/311/39/2022 Rady Gminy Płośnica z dnia 17 listopada 2022 r. w sprawie: zmian w budżecie gminy oraz zmiany uchwały budżetowej na rok 2022 (Jednolity Identyfikator Aktu - http://edzienniki.olsztyn.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2022&poz=5208)

Uchwała nr XLIII/312/40/2022 Rady Gminy Płośnica z dnia 17 listopada 2022 r. w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości (Jednolity Identyfikator Aktu - http://edzienniki.olsztyn.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2022&poz=5175)

Uchwała nr XLIII/313/41/2022 Rady Gminy Płośnica z dnia 17 listopada 2022 r. w sprawie: obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na 2023 rok (Jednolity Identyfikator Aktu - http://edzienniki.olsztyn.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2022&poz=5176)

Uchwała nr XLIII/314/42/2022 Rady Gminy Płośnica z dnia 17 listopada 2022 r. w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych (Jednolity Identyfikator Aktu - http://edzienniki.olsztyn.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2022&poz=5177)

Uchwała nr XLIII/315/43/2022 Rady Gminy Płośnica z dnia 17 listopada 2022 r. w sprawie: opłaty targowej (Jednolity Identyfikator Aktu - http://edzienniki.olsztyn.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2022&poz=5178)

Uchwała nr XLIII/316/44/2022 Rady Gminy Płośnica z dnia 17 listopada 2022 r. w sprawie: opłaty od posiadania psów  (Jednolity Identyfikator Aktu - http://edzienniki.olsztyn.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2022&poz=5179)

Uchwała nr XLIII/318/46/2022 Rady Gminy Płośnica z dnia 17 listopada 2022 r. w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Gminy Płośnica z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2023” (Jednolity Identyfikator Aktu - http://edzienniki.olsztyn.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2022&poz=5243)