Zgodnie z art. 70 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej:” Każdy ma prawo do nauki. Nauka do 18 roku życia jest obowiązkowa. Sposób obowiązku szkolnego określa ustawa”.

Po ukończeniu szkoły podstawowej obowiązek nauki spełnia się poprzez:

  1. Uczęszczanie do publicznej lub niepublicznej szkoły ponadpodstawowej.
  2. Realizowanie, zgodnie z odrębnymi przepisami, przygotowania zawodowego u pracodawcy.

Gmina sprawuje kontrolę i prowadzi ewidencję spełniania obowiązku nauki przez młodzież w wieku 16-18 lat.

Niespełnianie obowiązku nauki podlega egzekucji w trybie ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

Zgodnie z art. 40 ust. 2 ustawy Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082 ze zm.) rodzice dziecka podlegającego obowiązkowi nauki, na żądanie Wójta gminy, na terenie której dziecko mieszka, są obowiązani informować go o formie spełniania obowiązku nauki przez dziecko i zmianach w tym zakresie.

Informacje należy składać w siedzibie Urzędu Gminy w Płośnicy ul. Dworcowa 52 13-206 Płośnica w godzinach 7.30-15.30

Druk powiadomienia do pobrania pok. nr 12 lub na stronie BIP Urzędu Gminy Płośnica lub na stronie www.plosnica.pl (poniżej).

Powiadomienie o miejscu spełniania obowiązku nauki należy złożyć w Sekretariacie Urzędu Gminy w Płośnicy pok.nr 13 do dnia 30 września 2022 r.

W przypadku zmiany w trakcie roku szkolnego lub w kolejnych latach nauki do ukończenia 18 roku życia miejsca realizacji obowiązku nauki o tym fakcie należy również, zgodnie z zapisem w ustawie, poinformować Wójta Gminy Płośnica.

Szczegółowe informacje można uzyskać u Sekretarza Gminy pok.nr 12 Urząd Gminy w Płośnicy ul. Dworcowa 52 13-206 Płośnica, tel. 23 698 17 453

Do pobrania: