Uchwała Nr XLI/299/27/2022 w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Płośnica na lata 2022 - 2030

Uchwała nr XLI/300/28/2022 w sprawie: zmian w budżecie gminy oraz zmiany uchwały budżetowej na rok 2022 (Jednolity Identyfikator Aktu - http://edzienniki.olsztyn.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2022&poz=3629)

Uchwała nr XLI/301/29/2022 w sprawie zmiany Uchwały Nr XLIII/321/16/2018 Rady Gminy Płośnica z dnia 23 marca 2018 roku w sprawie określenia zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego, określenia zasad i udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć oraz przyznawania zwolnień od obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których nie ustalono obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Płośnica (Jednolity Identyfikator Aktu - http://edzienniki.olsztyn.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2022&poz=3662)

Uchwała nr XLI/302/30/2022 określenia średnich cen jednostek paliwa w Gminie Płośnica na rok szkolny 2022/2023 (Jednolity Identyfikator Aktu - http://edzienniki.olsztyn.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2022&poz=3663)

Uchwała nr XLI/303/31/2022 w sprawie zmiany uchwały Nr XL/298/26/2022 Rady Gminy Płośnica z dnia 24 czerwca 2022 roku w sprawie przyjęcia Regulaminu przyznawania stypendium w ramach „Lokalnego Programu wyrównywania szans edukacyjnych oraz wspierania uzdolnionych dzieci i młodzieży uczęszczającej do szkół, dla których organem prowadzącym jest Gmina Płośnica” (Jednolity Identyfikator Aktu - http://edzienniki.olsztyn.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2022&poz=3664)