Serdecznie zapraszam na posiedzenie XL Zwyczajnej Sesji Rady Gminy Płośnica, która odbędzie się w dniu 24 czerwca 2022 roku /piątek/ w lokalu Domu Pracy Twórców przy Urzędzie Gminy w Płośnicy /sala widowiskowa/.

Proszę o przybycie na godz. 11:00

Proponowany porządek obrad:
   1. Otwarcie posiedzenia oraz stwierdzenie quorum Rady Gminy władnego do podejmowania prawomocnych uchwał.
   2. Przyjęcie porządku obrad.
   3. Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności za okres między sesjami.
   4. Sprawozdanie z działalności Stałych Komisji Rady Gminy Płośnica.
   5. I n t e r p e l a c j e.
   6. Przedstawienie Raportu o Stanie Gminy Płośnica za 2021 rok.
         a) debata
   7. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Płośnica wotum zaufania.
   8. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Płośnica za 2021 rok.
         a) wysłuchanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Płośnica za 2021 rok.
         b) wysłuchanie opinii stałych komisji Rady Gminy Płośnica, w tym Komisji Rewizyjnej o wykonaniu budżetu Gminy Płośnica za 2021 rok
         c) dyskusja
   9. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego bilansu Gminy Płośnica za 2021 rok
   10. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Płośnica z tytułu wykonania budżetu Gminy Płośnica za 2021 rok.
         a) złożenie wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium
         b) wysłuchania opinii RIO w sprawie zaopiniowania wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Płośnica w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Płośnica za 2021 rok.
   11. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022 - 2030
   12. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy oraz zmiany uchwały budżetowej na rok 2022 
   13. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej własność Gminy Płośnica.
   14. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu przyznawania stypendium w ramach „Lokalnego Programu wyrównywania szans edukacyjnych oraz wspierania uzdolnionych dzieci i młodzieży uczęszczających do szkół, dla których organem prowadzącym jest Gmina Płośnica.
   15. Przyjęcie protokołów z posiedzenia XXXVIII Zwyczajnej Sesji Rady Gminy Płośnica i XXXIX Nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy Płośnica.
   16. Odpowiedzi na zgłoszone interpelacje.
   17. Wolne wnioski i zapytania.
   18. Zamknięcie obrad.


Przewodniczący Rady Gminy Płośnica
/-/Zbigniew Skonieczek

UWAGA! Sesje Rady Gminy Płośnica są transmitowane i utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk! Szczegóły dotyczące przetwarzania danych osobowych dostępne są pod adresem http://www.bip.plosnica.pl/?p=document&action=show&id=8557&bar_id=3097