Uchwała Nr XXXVI/273/1/2022 w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Płośnica na lata 2022 - 2030

Uchwała nr XXXVI/274/2/2022 w sprawie: zmian w budżecie gminy oraz zmiany uchwały budżetowej na rok 2022 (Jednolity Identyfikator Aktu - http://edzienniki.olsztyn.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2022&poz=1066)

Uchwała Nr XXXVI/275/3/2022 w sprawie: udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Działdowskiego z przeznaczeniem dla Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Działdowie.

Uchwała Nr XXXVI/276/4/2022 w sprawie rozpatrzenia petycji

Uchwała Nr XXXVI/277/5/2022 w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego strażakom ratownikom Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Płośnica za udział w działaniach ratowniczych, akcjach ratowniczych, szkoleniach lub ćwiczeniach (Jednolity Identyfikator Aktu - http://edzienniki.olsztyn.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2022&poz=1021)

Uchwała Nr XXXVI/278/6/2022 w sprawie określenia zasad sprzedaży lokali mieszkalnych i udzielenia bonifikat przy ich nabywaniu (Jednolity Identyfikator Aktu - http://edzienniki.olsztyn.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2022&poz=1341)

Uchwała Nr XXXVI/279/7/2022 w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Płośnica (Jednolity Identyfikator Aktu - http://edzienniki.olsztyn.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2022&poz=1342)

Uchwała Nr XXXVI/280/8/2022 w sprawie uchwalenia Statutów Sołectw Gminy Płośnica (Jednolity Identyfikator Aktu - http://edzienniki.olsztyn.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2022&poz=1343)

Uchwała Nr XXXVI/282/10/2022 w sprawie ustalenia zasad na jakich przysługują diety oraz zwrot kosztów podróży służbowej dla sołtysów.

Uchwała Nr XXXVI/283/11/2022 zmieniająca uchwałę Nr XXXIII/258/68/2021 Rady Gminy Płośnica z dnia 26 listopada 2021 roku w sprawie ustalenia wysokości i zasad przyznawania diet radnym za udział w pracach Rady i Komisji Rady Gminy Płośnica.

Uchwała Nr XXXVI/284/12/2022 w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat jak również trybu ich pobierania (Jednolity Identyfikaotr Aktu - http://edzienniki.olsztyn.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2022&poz=1344)