Uchwała Nr XXXV/261/71/2021 w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Płośnica na lata 2021-2030

Uchwała nr XXXV/262/72/2021 w sprawie: zmian w budżecie gminy oraz zmiany uchwały budżetowej na rok 2021 (Jednolity Identyfikator Aktu - http://edzienniki.olsztyn.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2022&poz=449)

Uchwała Nr XXXV/263/73/2021 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Płośnica na lata 2022-2030

Uchwała nr XXXV/264/74/2021 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Płośnica na 2022 rok (Jednolity Identyfikator Aktu - http://edzienniki.olsztyn.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2022&poz=450)

Uchwała Nr XXXV/265/74/2021 zmieniająca uchwałę Nr XXXII/250/60/2021 z dnia 15 listopada 2021 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Płośnica w obrębie geodezyjnym Skurpie.

Uchwała nr XXXV/266/76/2021 zmieniająca Uchwałę Nr XXXII/253/63/2021 Rady Gminy Płośnica z dnia 15 listopada 2021 roku w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Gminy Płośnica z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2022” (Jednolity Identyfikator Aktu - http://edzienniki.olsztyn.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2022&poz=1182)

Uchwała Nr XXXV/272/82/2021 zmieniająca uchwałę Nr XV/115/81/2019 Rady Gminy Płośnica z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Płośnica oraz warunków i zasad korzystania z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem jest Gmina Płośnica (Jednolity Identyfikator Aktu - http://edzienniki.olsztyn.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2022&poz=1020)