Uchwała Nr XXXII/244/54/2021 w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Płośnica na lata 2021-2030

Uchwała nr XXXII/245/55/2021 w sprawie: zmian w budżecie gminy oraz zmiany uchwały budżetowej na rok 2021 (Jednolity Identyfikator Aktu - http://edzienniki.olsztyn.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2021&poz=4484)

Uchwała nr XXXII/246/56/2021 w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości (Jednolity Identyfikator Aktu - http://edzienniki.olsztyn.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2021&poz=4485)

Uchwała nr XXXII/247/57/2021 w sprawie: obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na 2022 rok (Jednolity Identyfikator Aktu - http://edzienniki.olsztyn.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2021&poz=4486)

Uchwała nr XXXII/248/58/2021 w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych (Jednolity Identyfikator Aktu - http://edzienniki.olsztyn.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2021&poz=4487)

Uchwała Nr XXXII/249/59/2021 w sprawie uchwalenia Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Płośnica. (pełna treść SUiKZP - http://bip.plosnica.pl/?c=1040)

Uchwała Nr XXXII/250/60/2021 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Płośnica w obrębie geodezyjnym Skurpie

Uchwała nr XXXII/253/63/2021 w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Gminy Płośnica z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2022” (Jednolity Identyfikator Aktu - http://edzienniki.olsztyn.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2022&poz=1181)