Uchwała Nr XXVIII/219/29/2021 w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Płośnica za 2020 rok

Uchwała Nr XXVIII/220/30/2021 w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Płośnica wotum zaufania

Uchwała Nr XXVIII/221/31/2021 w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Płośnica z tytułu wykonania budżetu gminy za 2020 rok

Uchwała Nr XXVIII/222/32/2021 w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego bilansu Gminy Płośnica za 2020 rok

Uchwała nr XXVIII/223/33/2021 w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Płośnica na lata 2021-2030

Uchwała nr XXVIII/224/34/2021 w sprawie: zmian w budżecie gminy oraz zmiany uchwały budżetowej na rok 2021 (Jednolity Identyfikator Aktu - http://edzienniki.olsztyn.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2021&poz=2706)

Uchwała Nr XXVIII/226/36/2021 w sprawie: rozpatrzenia złożonej w dniu 19 kwietnia 2021r. petycji w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy

Uchwała Nr XXVIII/227/37/2021 w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Płośnica (Jednolity Identyfikator Aktu - http://edzienniki.olsztyn.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2021&poz=3092)

Uchwała Nr XXVIII/228/38/2021 w sprawie ustalenia sieci oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Płośnica (Jenolity Identyfikator Aktu -  http://edzienniki.olsztyn.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2021&poz=3427)

Uchwała Nr XXVIII/229/39/2021 w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłaty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Płośnica lub jej jednostkom organizacyjnym, a także wskazania organu i osób do tego uprawnionych (Jednolity Identyfikator Aktu - http://edzienniki.olsztyn.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2021&poz=2885)

Uchwała Nr XXVIII/230/40/2021 w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie do zasobów mienia gminnego nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa – Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa.

Uchwała Nr XXVIII/231/41/2021 w sprawie odstąpienia od sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części terenów w obrębie Płośnica, wskazanych w uchwale w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Płośnica w części obrębu geodezyjnego Płośnica i Jabłonowo