Uchwała nr XXVI/202/12/2021 w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Płośnica na lata 2021-2030

Uchwała nr XXVI/203/13/2021 w sprawie: zmian w budżecie gminy oraz zmiany uchwały budżetowej na rok 2021 (Jednolity Identyfikator Aktu - http://edzienniki.olsztyn.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2021&poz=1530)

Uchwała nr XXVI/204/14/2021 w sprawie zmiany uchwały w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Województwa Warmińsko-Mazurskiego na realizację zadania inwestycyjnego na drodze wojewódzkiej.

Uchwała nr XXVI/205/15/2021 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej własność Gminy Płośnica.

Uchwała nr XXVI/206/16/2021 w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości gruntowej, położonej w miejscowości Prioma, oznaczonej nr działki 49/2.

Uchwała nr XXVI/207/17/2021 w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie części nieruchomości, położonej w obrębie geodezyjnym Przełęk, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka 126/5, na okres 3 lat.

Uchwała nr XXVI/208/18/2021 w sprawie likwidacji Punktu Przedszkolnego przy Szkole Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Niechłoninie

Uchwała nr XXVI/209/19/2021 w sprawie likwidacji Punktu Przedszkolnego przy Szkole Podstawowej im. Ewy Szelburg-Zarembiny w Płośnicy

Uchwała nr XXVI/210/20/2021w sprawie likwidacji Punktu Przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Gródkach

Uchwała nr XXVI/211/21/2021 w sprawie likwidacji Punktu Przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Wielkim Łęcku

Uchwała nr XXVI/212/22/2021 w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Płośnica w 2021 (Jednolity Identyfikator Aktu - http://edzienniki.olsztyn.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2021&poz=1449)