Uchwała nr XXV/191/1/2021 w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Płośnica na lata 2021-2030

Uchwała nr XXV/192/2/2021 w sprawie: zmian w budżecie gminy oraz zmiany uchwały budżetowej na rok 2021 (Jednolity Identyfikator Aktu - http://edzienniki.olsztyn.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2021&poz=777)

Uchwała nr XXV/193/3/2021 w sprawie w sprawie: udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Działdowskiego z przeznaczeniem dla Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Działdowie.

Uchwała nr XXV/194/4/2021 w sprawie: udzielenia dotacji celowej dla Powiatu Działdowskiego na realizację zadań inwestycyjnych na drogach powiatowych.

Uchwała nr XXV/195/5/2021 w sprawie: udzielenia dotacji celowej dla Województwa Warmińsko-Mazurskiego na realizację zadania inwestycyjnego na drodze wojewódzkiej.

Uchwała Nr XXV/196/6/2021 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej własność Gminy Płośnica.

Uchwała nr XXV/197/7/2021 w sprawie przyjęcia „Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Płośnica.” (Jednolity Identyfikator Aktu - http://edzienniki.olsztyn.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2021&poz=817)

Uchwała Nr XXV/198/8/2021 w sprawie: zamiaru likwidacji Punktu Przedszkolnego przy Szkole Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Niechłoninie

Uchwała Nr XXV/199/9/2021 w sprawie: zamiaru likwidacji Punktu Przedszkolnego przy Szkole Podstawowej im. Ewy Szelburg-Zarembiny w Płośnicy

Uchwała Nr XXV/200/10/2021 w sprawie: zamiaru likwidacji Punktu Przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Gródkach

Uchwała Nr XXV/201/11/2021 w sprawie zamiaru likwidacji Punktu Przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Wielkim Łęcku