Uchwała Nr XL/291/86/2017 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Płośnica na lata 2018-2028.

Uchwała Nr XL/292/87/2017 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Płośnica na 2018 rok(Jednolity Identyfikator Aktu - http://edzienniki.olsztyn.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2018&poz=37)

Uchwała Nr XL/293/88/2015 w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Płośnica na lata 2024 - 2028

Uchwała Nr XL/294/89/2017 w sprawie: zmian w budżecie gminy oraz zmiany uchwały budżetowej na rok 2017. (Jednolity Identyfikator Aktu - http://edzienniki.olsztyn.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2018&poz=38)

Uchwała Nr XL/295/90/2017 w sprawie: udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Działdowskiego na realizację zadania inwestycyjnego na drodze powiatowej

Uchwała Nr XL/296/91/2017 w sprawie: przyjęcia Planu Pracy Komisji Rewizyjnej na na 2018 rok

Uchwała Nr XL/297/92/2017 w sprawie przyjęcia Planu Pracy Komisji Budżetu, Finansów, Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Gospodarki Gminy na 2018 rok

Uchwała Nr XL/298/93/2017 w sprawie: przyjęcia Planu Pracy Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Bezpieczeństwa Publicznego i Ochrony Przeciwpożarowej na 2018 rok

Uchwała Nr XL/299/94/2017 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii Gminy Płośnica na 2018 rok

Uchwała Nr XL/300/95/2017 w sprawie przyjęcia "Programu Współpracy Gminy Płośnica z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami o których mowa w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2018"

Uchwała Nr XL/301/96 /2017 w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych (Jednolity Identyfikator Aktu -http://edzienniki.olsztyn.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2018&poz=580)

Uchwała Nr XL/302/98/2017 w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie w drodze darowizny nieruchomości położonej w Gródkach na rzecz Gminy Płośnica

Uchwała Nr XL/303/99/2017 w sprawie rozszerzenia celu dokonanej w dniu 20 października 2016 roku przez Powiat Działdowski na rzecz Gminy Płośnica darowizny nieruchomości w miejscowości Gródki.

Uchwała Nr XL/304/99/2017 w sprawie przyjęcia "Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Płośnica do roku 2020".