Uchwała Nr XXXIV/242/37/2017 w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Płośnica za 2016 rok.

Uchwała Nr XXXIV/243/38/2017 w sprawie zatwierdzenia rocznych sprawozdań finansowych instytucji kultury Gminy Płośnica za rok 2016.

Uchwała Nr XXXIV/244/39/2017 w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego bilansu Gminy Płośnica.

Uchwała Nr XXXIV/245/40/2017 w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Płośnica z tytułu wykonania budżetu za 2016 rok.

Uchwała Nr XXXIV/246/41/2017 w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Płośnica na lata 2017-2024

Uchwała Nr XXXIV/247/42/2017 w sprawie zmian w budżecie gminy oraz zmiany uchwały budżetowej na rok 2017 (Jednolity Identyfikator Aktu - http://edzienniki.olsztyn.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2017&poz=2936)

Uchwała Nr XXXIV/248/43/2017 w sprawie: udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Iłowo-Osada

Uchwała Nr XXXIV/249/44/2017 w sprawie: udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Działdowskiego

Uchwała Nr XXXIV/250/45/2017 w sprawie zatwierdzenia taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Płośnica.

Uchwała Nr XXXIV/251/46/2017 w sprawie udzielenia dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich i robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejetru zabytków.

Uchwała Nr XXXIV/252/47/2017 w sprawie zasad i trybu nadania tytułu "Honorowy Obywatel Gminy Płośnica"  (Jednolity Identyfikator Aktu - http://edzienniki.olsztyn.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2017&poz=3335)

Uchwała Nr XXXIV/253/48/2017  w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół, przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Płośnica przez inne niż Gmina Płośnica osoby prawne lub osoby fizyczne oraz zakresu i trybu kontroli prawidłowości ich pobrania (Jendolity Identyfikator Aktu -  http://edzienniki.olsztyn.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2017&poz=2937 )

Uchwała Nr XXXIV/254/49/2017 w sprawie ustalenia stawek kosztów eksploatacji pomieszczeń wykorzystywanych w celu realizacji zadań eklubów w ramach projektu „E-kompetencje bez barier” nr POPC.03.01.00-00-0007/16 (Jednolity Identyfikator Aktu - http://edzienniki.olsztyn.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2017&poz=3484)

Uchwała Nr XXXIV/255/50/2017 w sprawie wyrażenia zgody na przeniesienie własności nieruchomości.

Uchwała Nr XXXIV/256/51/2017 w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajecie pasa drogowego dróg publicznych w granicach administracyjnych gminy Płośnica na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg. (Jednolity Identyfikator Aktu -  http://edzienniki.olsztyn.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2017&poz=3336)

Uchwała Nr XXXIV/257/52/2017 w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej na II półrocze 2017 roku

Uchwała Nr XXXIV/258/53/2017 w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Bezpieczeństwa Publicznego i Ochrony Przeciwpożarowej na II półrocze 2017 roku.

Uchwała Nr XXXIV/259/54/2017 w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Budżetu, Finansów, Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Gospodarki Gminy na II półrocze 2017 roku.