Uchwała Nr XXXIII/231/26/2017 w sprawie zmian w budżecie gminy oraz zmiany uchwały budżetowej na rok 2017 (Jednolity Identyfikator Aktu -  http://edzienniki.olsztyn.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2017&poz=2473)

Uchwała Nr XXXIII/232/27/2017 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gminy Płośnica na 2017 rok

Uchwała Nr XXXIII/233/28/2017 zmieniająca Statut Gminy Płośnica.  (Jednolity Identyfikator Aktu - http://edzienniki.olsztyn.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2017&poz=2794)

Uchwała Nr XXXIII/234/29/2017 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Płośnica w części obrębów geodezyjnych: Gralewo, Rutkowice, Płośnica i Gródki (Jednolity Identyfikator Aktu - http://edzienniki.olsztyn.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2017&poz=3037)

Uchwała Nr XXXIII/235/30/2017 w sprawie uchwalenia „Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Płośnica na lata 2017 - 2022”. (Jednolity Identyfikator Aktu - http://edzienniki.olsztyn.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2017&poz=2795)

Uchwała Nr XXXIII/236/31/2017 w sprawie wycofania z obiegu uchwały Nr XXIX/211/7/2017 Rady Gminy Płośnica z dnia 25 stycznia 2017 roku w sprawie ustalenia średniej powierzchni gospodarstwa rolnego w Gminie Płośnica na rok 2017.

Uchwała Nr XXXIII/237/32/2017 w sprawie przyjęcia „Lokalnego programu wyrównywania szans edukacyjnych oraz wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży uczęszczającej do szkół dla których organem prowadzącym jest Gmina Płośnica ”

Uchwała Nr XXXIII/238/33/2017 w sprawie określenia szczegółowych warunków udzielania pomocy dzieciom i młodzieży w ramach „Lokalnego program wyrównywania szans edukacyjnych oraz wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży uczęszczającej do szkół dla których organem prowadzącym jest Gmina Płośnica ” (Jednolity Identyfikator Aktu - http://edzienniki.olsztyn.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2017&poz=2796)

Uchwała Nr XXXIII/239/34/2017 w sprawie: zasad przyznawania nagród Wójta Gminy Płośnica za szczególne osiągnięcia edukacyjne lub sportowe dla uczniów szkół podstawowych, ponadpodstawowych, gimnazjum i szkół ponadgimnazjalnych w ramach „Lokalnego programu wyrównywania szans edukacyjnych oraz wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży uczęszczającej do szkół, dla których organem prowadzącym jest Gmina Płośnica” (Jednolity Identyfikator Aktu - http://edzienniki.olsztyn.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2017&poz=2797)

Uchwała Nr XXXIII/240/35/2017 w sprawie przyjęcia Programu Gminy Płośnica na Rzecz Wspierania Rodziny na lata 2017 - 2019

Uchwała Nr XXXIII/241/36/2017 w sprawie nieodpłatnego przejęcia na rzecz Gminy nieruchomości położonych w obrębie geodezyjnym Gródki, oznaczonych w ewidencji gruntów i bdynków jako działki nr 79/34, 79/36