Uchwała Nr XXXII/226/21/2017 w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe na okres od dnia 1 września 2017 roku do dnia 31 sierpnia 2019 roku (Jednolity Identyfikator Aktu -  http://edzienniki.olsztyn.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2017&poz=1644)

Uchwała Nr XXXII/227/22/2017 w sprawie: sprzedaży w drodze przetargu nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej własność Gminy Płośnica, położonej w obrębie geodezyjnym Płośnica, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 462/4 o powierzchni 0,2033 ha

Uchwała Nr XXXII/228/23/2017 w sprawie: wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Płośnica, położonej w Płośnicy z przeznaczeniem na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej.

Uchwała Nr XXXII/229/24/2017 w sprawie aktualności "Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Płośnica" i miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego obowiązujących na terenie gminy Płośnica

Uchwała Nr XXXII/230/25/2017 w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Płośnica w 2017 roku.