Uchwała Nr XXXI/217/13/2017 w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Płośnica na lata 2017-2024

Uchwała Nr XXXI/218/14/2017 w sprawie zmian w budżecie gminy oraz zmiany uchwały budżetowej na rok 2017 (Jednolity Identyfikator Aktu - http://edzienniki.olsztyn.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2017&poz=1212)

Uchwała Nr XXXI/219/15/2017 w sprawie: udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Działdowskiego na realizację zadania inwestycyjnego na drodze powiatowej

Uchwała Nr XXXI/220/16/2017 w sprawie: wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie w drodze komunalizacji na rzecz Gminy Płośnica nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa - zarząd PGL LP, Nadleśnictwo Lidzbark, położonej w obrębie geodezyjnym Płośnica, oznaczonej w ewidencji gruntów nr działki 284/1 mapa L20.

Uchwała Nr XXXI/221/17/2017 w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Płośnica oraz warunków i zasad korzystania z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem jest Gmina Płośnica (Jednolity Identyfikator Aktu - http://edzienniki.olsztyn.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2017&poz=1364)

Uchwała Nr XXXI/222/18/2017 w sprawie: wyrażenia zgody na nieodpłatne przejęcie działki oznaczonej w ewidencji gruntów nr 182/1 obręb Gródki, na rzecz Gminy Płośnica

Uchwała Nr XXXI/223/19/2017 w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego wprowadzonego ustawą - Prawo oświatowe na okres od dnia 1 wrześnica 2017 roku do dnia 31 sierpnia 2019 roku.

Uchwała Nr XXXI/224/20/2017 w sprawie ustalenia kryteriów wraz z liczbą punktów w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Płośnica oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów (Jednolity Identyfikator Aktu - http://edzienniki.olsztyn.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2017&poz=1365)

Uchwała Nr XXXI/225/21/2017 w sprawie określenia kryteriów naboru do oddziału przedszkolnego w publicznej szkole podstawowej lub publicznej innej formy wychowania przedszkolnego w szkołach prowadzonych przez Gminę Płośnica na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów (Jednolity Identyfikator Aktu - http://edzienniki.olsztyn.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2017&poz=1366)