Uchwała Nr XXVI/171/64/2016 w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Płośnica na lata 2016-2024

Uchwała Nr XXVI/172/65/2016 w sprawie zmian w budżecie gminy oraz zmiany uchwały budżetowej na rok 2016 (Jednolity Identyfikator Aktu - http://edzienniki.olsztyn.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2016&poz=4753)

Uchwała Nr XXVI/173/66/2016 w sprawie przyjęcia "Strategii rozwiązywania problemów społecznych w Gminie Płośnica na lata 2016 - 2025".  

Uchwała Nr XXVI/174/67/2016 w sprawie powołania Komisji Statutowej

Uchwała Nr XXVI/175/68/2016  w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości  (Jednolity Identyfikator Aktu - http://edzienniki.olsztyn.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2016&poz=4670)

Uchwała Nr XXVI/176/69/2016  w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na 2017 rok  (Jednolity Identyfikator Aktu -  http://edzienniki.olsztyn.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2016&poz=4671)

Uchwała Nr XXVI/177/70/2016  w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych  (Jednolity Identyfikator Aktu -  http://edzienniki.olsztyn.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2016&poz=4672)

Uchwała Nr XXVI/178/71/2016 w sprawie: przygotowania projektu uchwały w sprawie ustalenia i warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabarytów, standardów jakościowych oraz rodzajów materiałów budowlanych, z jakich mogą być wykonane na terenie Gminy Płośnica.

Uchwała Nr XXVI/179/72/2016 w sprawie: sprzedaży w drodze przetargu lokalu mieszkalnego Nr 1 znajdującego się w budynku Nr 29 w Rutkowicach wraz z udziałem wynoszącym 2527/10000 części w działce nr 90 o powierzchni ogólnej 0,16 ha i przynależnym do tego lokalu segmentem nr 5 w budynku gospodarczym wraz z udziałem wynoszącym 1/8 części w działce nr 92 obręb Rutkowice o powierzchni ogólnej 0,14 ha oraz działki nr 109 o powierzchni 0,05 ha.

Uchwała Nr XXVI/180/73/2016 w sprawie: wyrażenia zgody na wydzierżawienie części nieruchomości położonej w obrębie geodezyjnym Gralewo, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka 105/1 mapa 2 o powierzchni 0,27 ha, na okres 3 lat.

Uchwała Nr XXVI/181/74/2016 w sprawie: wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości niezabudowanej, położonej w obrębie geodezyjnym Murawki, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 65 mapa 1A, na okres 3 lat.

Uchwała Nr XXVI/182/75/2016 w sprawie: wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości niezabudowanej, położonej w obrębie geodezyjnym Skurpie, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 124/2 mapa 1, na okres 3 lat

Uchwała Nr XXVI/183/76/2016 w sprawie: wyrażenia zgody na wydzierżawienie części nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 71, obręb Rutkowice, stanowiącej własność Gminy Płośnica, na okres 3 lat.

Uchwała Nr XXVI/184/77/2016 w sprawie: wyrażenia zgody na wydzierżawienie części nieruchomości niezabudowanej, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 429/9, położonej w obrębie geodezyjnym Płośnica, stanowiącej własność Gminy Płośnica, na okres 3 lat.

Uchwała Nr XXVI/185/78/2016 w sprawie: ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego za udział członków ochotniczych straży pożarnych w działaniach ratowniczych i szkoleniach pożarniczych organizowanych przez Państwową Straż Pożarną lub Gminę Płośnica.

Uchwała Nr XXVI/186/79/2016 w sprawie ustalenia zryczałtowanej diety dla Przewodniczącego Rady Gminy Płośnica.

Uchwała Nr XXVI/187/80/2016 w sprawie ustalenia wysokości i zasad przyznawania diet radnym za udział w pracach Rady i Komisji Rady Gminy Płośnica.

Uchwała Nr XXVI/188/81/2016 ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Płośnica.