Uchwała Nr XXIV/158/51/2016 w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Płośnica na lata 2016-2024

Uchwała nr XXIV/159/52/2016 w sprawie zmian w budżecie gminy oraz zmiany uchwały budżetowej na rok 2016 (Jednolity Identyfikator Aktu - http://edzienniki.olsztyn.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2016&poz=3541)

Uchwała nr XXIV/160/53/2016 w sprawie nieodpłatnego przejęcia nieruchomości zabudowanej położonej w obrębie geodezyjnym Gródki, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 79/33 mapa 3 o powierzchni 4,0092 ha

Uchwała nr XXIV/161/54/2016 w sprawie przyjęcia "Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Płośnica"

Uchwała nr XXIV/162/55/2016 w sprawie: zapewnienia deklarowanego wkładu finansowego w ramach współpracy z Powiatem Działdowskim przy realizacji zadania inwestycyjnego pt. "Przebudowa drogi powiatowej nr 1288N Wielki Łęck - Płośnica - Burkat na odcinku Wielki Łęck - Płośnica od km 0+018,00 do km 5+483,00"

Uchwała nr XXIV/163/53/2016 w sprawie zmiany uchwały w sprawie zasad ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagradzania, a także wysokości szczegółowych zasad przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego. (Jednolity Identyfikator Aktu - http://edzienniki.olsztyn.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2016&poz=3783http://edzienniki.olsztyn.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2016&poz=3783)

Uchwała nr XXIV/164/54/2016 w sprawie organizacji wspólnej obsługi administracyjnej i finansowej jednostek organizacyjnych zaliczonych do sektora finansów publicznych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Płośnica.