Uchwała Nr XVII/108/1/2016 w sprawie: udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Powiatu Działdowskiego z przeznaczeniem dla Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Działdowie.

Uchwała Nr XVII/109/2/2016 w sprawie: udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Działdowskiego na realizację zadania inwestycyjnego na drodze powiatowej.

Uchwała Nr XVII/110/3/2016 w sprawie: ustalenia zasad na jakich przysługują diety oraz zwrotu kosztów podróży służbowej dla sołtysów.

Uchwała Nr XVII/111/4/2016 w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Płośnica

Uchwała Nr XVII/112/5/2016 w sprawie zatwierdzenia diagnozy ośrodków wychowania przedszkolnego dla których organem prowadzącym jest Gmina Płośnica.

Uchwała Nr XVII/113/6/2016 w sprawie zatwierdzenia diagnozy szkół podstawowych i gimnazjum dla których organem prowadzącym jest Gmina Płośnica.

Uchwała Nr XVII/114/7/2016 w sprawie ustalenia kryteriów obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym do klasy pierwszej szkoły podstawowej i do klasy pierwszej gimnazjum, dla których organem prowadzącym jest Gmina Płośnica.   (Jednolity Identyfikator Aktu - http://edzienniki.olsztyn.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2016&poz=612)

Uchwała Nr XVII/115/8/2016 w sprawie: wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie w drodze komunalizacji na rzecz Gminy Płośnica nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w obrębie geodezyjnym Wielki Łęck

Uchwała Nr XVII/116/9/2016 w sprawie: udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Warmińsko-Mazurskiego