Uchwała Nr XIV/76/65/2015 w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Płośnica na lata 2015-2024.

Uchwała Nr XIV/77/66/2015 w sprawie zmian w budżecie gminy oraz zmiany uchwały budżetowej na rok 2015 (Jednolity Identyfikator Aktu - http://edzienniki.olsztyn.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2015&poz=4766)

Uchwała Nr XIV/78/67/2015 w sprawie udzielenia dotacji celowej na sfinansowanie wykonania instalacji odgromowej, prac konserwatorskich i robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.

Uchwała Nr XIV/79/68/2015 w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości  (Jednolity Identyfikator Aktu -http://edzienniki.olsztyn.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2015&poz=4767)

Uchwała Nr XIV/80/69/2015 w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na 2016 rok  (Jednolity Identyfikator Aktu -http://edzienniki.olsztyn.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2015&poz=4768)

Uchwała Nr XIV/81/70/2015 w sprawie opłaty targowej  (Jednolity Identyfikator Aktu -http://edzienniki.olsztyn.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2015&poz=4769)

Uchwała Nr XIV/82/71/2015 w sprawie opłaty od posiadania psów  (Jednolity Identyfikator Aktu -http://edzienniki.olsztyn.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2015&poz=4770)

Uchwała Nr XIV/83/72/2015 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych   (Jednolity Identyfikator Aktu -http://edzienniki.olsztyn.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2015&poz=4771)

Uchwała Nr XIV/84/73/2015 w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych (Jednolity Identyfikator Aktu -http://edzienniki.olsztyn.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2015&poz=4772)

Uchwała Nr XIV/85/74/2015 w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości (Jednolity Identyfikator Aktu -http://edzienniki.olsztyn.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2015&poz=4773)

Uchwała Nr XIV/86/75/2015 w sprawie: tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy -Karta Nauczyciela, zatrudnionych w placówkach oświatowych Gminy Płośnica

Uchwała Nr XIV/87/76/2015 w sprawie: wyrażenia zgody na wydzierżawienie części nieruchomości położonej w obrębie geodezyjnym Płośnica, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 341/13 mapa 2 o powierzchni 0,0045 ha, na okres 3 lat.

Uchwała Nr XIV/88/77/2015 w sprawie: wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości niezabudowanej, położonej w obrębie geodezyjnym Płośnica, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działki nr 510/2, 510/3 mapa 2 o łącznej powierzchni 0,23 ha, na okres 3 lat.

Uchwała Nr XIV/89/78/2015 w sprawie: wyrażenia zgody na wydzierżawienie części nieruchomości niezabudowanej położonej w obrębie geodezyjnym Płośnica, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 299/8 mapa 2 o powierzchni 0,11 ha, na okres 3 lat.

Uchwała Nr XIV/90/79/2015 w sprawie: wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie w drodze komunalizacji na rzecz Gminy Płośnica nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa, położonych w obrębie Niechłonin.