Uchwała Nr IV/12/1/2015 w sprawie nadania nazwy skwerowi w Płośnicy (Jednolity Identyfikator Aktu - http://edzienniki.olsztyn.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2015&poz=883)

Uchwała Nr IV/13/2/2015 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gminy Płośnica na rok 2015

Uchwała Nr IV/14/3/2015 w sprawie zatwierdzenia Planu Pracy Komisji Rewizyjnej na I półrocze 2015 r.

Uchwała Nr IV/15/4/2015 w sprawie: przyjęcia Planu Pracy Komisji Budżetu, Finansów, Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Gospodarki Gminy na I półrocze 2015 roku

Uchwała Nr IV/16/5/2015 w sprawie przyjęcia Planu Pracy Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Zdrowia, Bezpieczeństwa Publicznego i Ochrony Przeciwpożarowej na I półrocze 2015 roku.

Uchwała Nr IV/17/6/2015 w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Płośnica na lata 2015-2024

Uchwała Nr IV/18/7/2015 w sprawie: zmian w budżecie gminy oraz zmiany uchwały budżetowej na rok 2015 (Jednolity Identyfikator Aktu - http://edzienniki.olsztyn.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2015&poz=597)

Uchwała Nr IV/19/8/2015 w sprawie: udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Powiatu Działdowskiego z przeznaczeniem dla Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Działdowie

Uchwała Nr IV/20/9/2015 w sprawie: wyznaczenia dodatkowego przedstawiciela Gminy Płośnica do reprezentowania w Ekologicznym Związku Gmin "Działdowszczyzna"

Uchwała Nr IV/21/10/2015 w sprawie: wyznaczenia przedstawiciela do reprezentowania interesów Gminy Płośnica w związku Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania "Brama Mazurskiej Krainy"

Uchwała Nr IV/22/11/2015 w sprawie: wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości niezabudowanej, położonej w obrębie geodezyjnym Płośnica, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działki nr 432/9, 432/10 mapa 2 o łącznej powierzchni 1,10ha, na okres 3 lat

Uchwała Nr IV/23/12/2015 w sprawie: wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości niezabudowanej, położonej w obrębie geodezyjnym Płośnica, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 340/7 mapa 2 o powierzchni 0,15ha, na okres 3 lat