Stan majątku gminy Płośnica:

Lp. Nazwa środka trwałego

Wartość brutto ŚT na dzień 31.12.2022 r. (w zł)

1. Grunty (Grupa KŚT 0) 10 145 325,46
grunty stanowiące własność j.s.t. przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom

523 450,39

2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej (Grupa KŚT 1 i 2) 83 971 440,49
3.

Środki transportu (Grupa KŚT 7)

2 603 748,50
4.

Urządzenia techniczne i maszyny (Grupa KŚT 3-6)

5 413 592,17
5. Środki trwałe w budowie (inwestycje) 1 190 543,61
  Razem 103 324 650,23

Sporządziła:
Anna Lempek
Skarbnik Gminy Płośnica
Płośnica, dnia 28.04.2023r.

WÓJT GMINY PŁOŚNICA
mgr Krzysztof Groblewski