I n f o r m a c j a
o  w y n i k u   p r z e t a r g u


z przeprowadzonego w dniu 30 czerwca 2006 roku o godz. 10.00 w sali konferencyjnej budynku Urzędu Gminy przetargu ustnego nieograniczonego na dzierżawę  nieruchomości zabudowanej budynkiem Wiejskiego Ośrodka Kultury  w Niechłoninie  oznaczonej w operatach ewidencji  gruntów  nr działki 902 z mapy 3 obręb Niechłonin  o powierzchni ogólnej 0,08 ha.

Do uczestnictwa w przetargu zostało dopuszczonych: 1 osoba.
Osób niedopuszczonych do uczestnictwa w przetargu: nie było.
Wysokość czynszu dzierżwnego przedmiotowej nieruchomości  wynosi: 100,00 zł.
Najwyższa wysokość czynszu dzierżawnego osiągnięta w przetargu: uczestnik nie wniósł postąpienia.


Płośnica, dnia 10.07.2006r.