Uchwała Nr XXIII/9/2006
Rady Gminy Płośnica
z dnia 23 lutego 2006 roku


w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Płośnica z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego.


 Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U.z 2001 roku Nr 142, poz.1591, z późn.zm.) oraz art.5 ust.3 ustawy  z dnia  24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. Nr 96, poz.873), Rada Gminy Płośnica uchwala, co następuje:

§1.
Uchwala się roczny program współpracy Gminy Płośnica z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§2.
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§3.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


 Przewodniczący Rady Gminy Płośnica
 Elżbieta Szymańska