Zarządzenie  Nr  33/2004  

Wójta Gminy Płośnica

z dnia 18 października 2004 roku

 

 

w sprawie: wykonania uchwał Nr XIV/29/2004 i Nr XIV/31/2004 Rady Gminy Płośnica z 

                  dnia 14 października 2004 roku.

 

 

                  Na podstawie  § 3.1 Rozporządzenia Rady Ministrów  z dnia 14 września 2004 roku

w sprawie sposobu i trybu  przeprowadzania przetargów oraz  rokowań na zbycie nieruchomości  ( Dz.U. z  2004 r. Nr 207 poz. 2108 ) zarządzam, co następuje:

 

 

§ 1

Przeznaczone do sprzedaży Uchwałami Nr XIV/29/2004 i Nr XIV/31/2004 Rady Gminy z dnia 14 października 2004r. na nieiruchomości j./n:

- działkę nr 86 z mapy 3 obręb Rutkoowice ( zabudowana budynkiem byłej szkoły 

   podstawowej ) w Rutkowicach;

- działkę oznaczona nr 890 z mapy 2 obręb Płośnica;

- działkę oznaczona nr 891 z mapy 2 obręb Płośnica;

należy zbyc w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.

 

§ 2

Warunki przetargowe dla oferentów zostaną określone w ogłoszeniu o przetargu.

 

§ 3  

Zarządzenie  wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

                                                                         Wójt Gminy Płośnica
                                                                         M. Michał Niedźwiecki