Informacja Wójta Gminy Płośnica

z dnia 3 czerwca 2019 r. 

o przystąpieniu do wyborów ławników do sądów powszechnych

 

            W związku z pismem Prezesa Sądu Okręgowego w Elblągu dotyczącym dokonania przez Radę Gminy Płośnica wyboru 1 ławnika do orzekania w Sądzie Rejonowym w Działdowie (do orzekania w sprawach rodzinnych)  Wójt Gminy Płośnica informuje, że do 30 czerwca 2019 r. można składać kandydatury na ławników do orzekania w wyżej wymienionych sprawach na kadencję od 2020 r. do 2023 r.       

 

Podstawa prawna:

- ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 52, 55, 60 i 125) dalej ustawa,

- rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 czerwca 2011 r. w sprawie sposobu postępowania z dokumentami złożonymi radom gmin przy zgłaszaniu kandydatów na ławników oraz wzoru karty zgłoszenia (Dz. U. Nr 121, poz. 639).

Art. 158 ustawy określa, że ławnikiem może być wybrany ten, kto:

1) posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich;

2) jest nieskazitelnego charakteru;

3) ukończył 30 lat;

4) jest zatrudniony, prowadzi działalność gospodarczą lub mieszka w miejscu kandydowania   co najmniej od roku;

5) nie przekroczył 70 lat;

6) jest zdolny, ze względu na stan zdrowia, do pełnienia obowiązków ławnika;

7) posiada co najmniej wykształcenie średnie lub średnie branżowe.

Do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy ławnikiem powinna być wybrana osoba wykazująca szczególną znajomość spraw pracowniczych.

 

Art. 159 ustawy określa, że ławnikami nie mogą być:

1) osoby zatrudnione w sądach powszechnych i innych sądach oraz w prokuraturze;

2) osoby wchodzące w skład organów, od których orzeczenia można żądać skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego;

3) funkcjonariusze policji oraz inne osoby zajmujące stanowiska związane ze ściganiem przestępstw i wykroczeń;

4) adwokaci i aplikanci adwokaccy;

5) radcy prawni i aplikanci radcowscy;

6) duchowni;

7) żołnierze w czynnej służbie wojskowej;

8) funkcjonariusze Służby Więziennej;

9) radni gminy, powiatu i województwa.

 

Uwaga!

Nie można być ławnikiem jednocześnie w więcej niż jednym sądzie.

 

Kandydatów na ławników mogą zgłaszać radzie gminy:

1)   prezesi właściwych sądów;

2)   stowarzyszenia, inne organizacje społeczne i zawodowe, zarejestrowane na podstawie przepisów prawa, z wyłączeniem partii politycznych;

3)   co najmniej pięćdziesięciu obywateli mających czynne prawo wyborcze, zamieszkujących stale na terenie gminy dokonującej wyboru.

 Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia dołącza się dokumenty opatrzone datą i wystawione nie wcześniej niż 30 dni przed dniem złożenia zgłoszenia:

1) informację z Krajowego Rejestru Karnego dotyczącą zgłaszanej osoby;

2) oświadczenie kandydata, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe;

3) oświadczenie kandydata, że nie jest lub nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej, a także, że władza rodzicielska nie została mu ograniczona ani zawieszona;

4) zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia, wystawione przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 października 2017 r. o podstawowej opiece zdrowotnej (Dz. U. poz. 2217; z 2018 r. poz. 1000 i 1544), stwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania funkcji ławnika;

5) dwa zdjęcia zgodne z wymogami stosowanymi przy składaniu wniosku o wydanie dowodu osobistego.

 

Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia przez stowarzyszenie, inną organizację społeczną lub zawodową, zarejestrowaną na podstawie przepisów prawa, dołącza się również aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpis lub zaświadczenie potwierdzające wpis do innego właściwego rejestru lub ewidencji dotyczące tej organizacji - wymienione nie wcześniej niż trzy miesiące przed dniem zgłoszenia.

Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia przez obywateli dołącza się listę osób zawierającą:

1)      imię (imiona), nazwisko,

2)      numer ewidencyjny PESEL,

3)      miejsce stałego zamieszkania,

4)      własnoręczny podpis

- każdej z pięćdziesięciu osób zgłaszających kandydata.

 

Osobą uprawnioną do składania wyjaśnień w sprawie zgłoszenia kandydata na ławnika przez obywateli jest osoba, której nazwisko zostało umieszczone jako pierwsze na liście.         

Koszt opłaty za:

1)      wydanie informacji z Krajowego Rejestru Karnego oraz aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpisu lub zaświadczenia z innego właściwego rejestru lub ewidencji ponosi Skarb Państwa;

2)      badanie lekarskie i za wystawienie zaświadczenia lekarskiego ponosi kandydat na ławnika.

Uwaga!

Rada gminy przed dokonaniem wyboru zasięga od komendanta wojewódzkiego policji  informację o kandydatach na ławników. Informacje o kandydacie na ławnika uzyskuje się  i sporządza na zasadach określonych dla informacji o kandydacie do objęcia stanowiska sędziowskiego.

 

Zgłoszenia kandydatów, które wpłynęły do rady gminy po upływie terminu, a także zgłoszenia, które nie spełniają wymagań formalnych, pozostawia się bez dalszego biegu. Przywrócenie terminu do zgłoszenia kandydatów jest niedopuszczalne.

Pozostawienie zgłoszenia bez dalszego biegu rada gminy stwierdza w drodze uchwały.

 

Kandydaci przed wyborami podlegają zaopiniowaniu przez Zespół powołany przez radę gminy, w szczególności w zakresie spełnienia przez nich wymogów określonych w ustawie.

 

Kartę zgłoszenia wydaje oraz szczegółowych informacji w sprawie wyboru ławników udziela  oraz zgłoszenia przyjmuje: Urząd Gminy w Płośnicy, ul. Dworcowa nr 52, pok. , w godz. od 7:30 do 15:30,tel. (23) 698 17 55 lub (23) 698 17 54. Kartę zgłoszenia można pobrać także w formie edytowalnej ze strony internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości, www.ms.gov.pl(https://www.gov.pl/web/sprawiedliwosc/formularz-dotyczac-zglaszania-kandydatow-na-lawnikow).

 

Wyborów ławników Rada Gminy dokona w głosowaniu tajnym, w terminie do końca października 2019 r.

 

Wójt Gminy Płośnica
/-/ Krzysztof Groblewski