Uchwała Nr XII/65/54/2015 w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Płośnica na lata 2015-2024

Uchwała Nr XII/66/55/2015 w sprawie: zmian w budżecie gminy oraz zmiany uchwały budżetowej na rok 2015

Uchwała Nr XII/67/56/2015 w sprawie ustalenia regulaminu głosowania w wyborach ławników do sądów powszechnych i wyboru Komisji Skrutacyjnej

Uchwała Nr XII/68/57/2015 w sprawie: wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Działdowie na kadencję 2016-2019

Uchwała Nr XII/69/58/2015 w sprawie: nieodpłatnego przejęcia nieruchomości, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 135 obręb Wielki Łęck, na rzecz Gminy.

Uchwała Nr XII/70/59/2015 w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę, na okres 22 lat oraz odstąpienia od przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy części nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Płośnica