Uchwała Nr VI/29/18/2015 w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Płośnica na lata 2015-2024

Uchwała Nr VI/30/19/2015 w sprawie: zmian w budżecie gminy oraz zmiany uchwały budżetowej na rok 2015 (Jednolity Identyfikator Aktu - http://edzienniki.olsztyn.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2015&poz=1284)

Uchwała Nr VI/31/20/2015 w sprawie określenia kryteriów naboru do punktów przedszkolnych i oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów (Jednolity Identyfikator Aktu - http://edzienniki.olsztyn.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2015&poz=1643)

Uchwała Nr VI/32/21/2015 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Płośnica.

Uchwała Nr VI/33/22/2015 w sprawie: zmiany Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Płośnica. (Jednolity Identyfikator Aktu - http://edzienniki.olsztyn.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2015&poz=1644)

Uchwała Nr VI/34/23/2015 w sprawie zniesienia statusu formy ochrony przyrody z drzewa gatunek Klon jawor (Acer pseudoplatanus) rosnący w Alei Drzew wzdłuż drogi gminnej oznaczonej nr działek: 179 i 181, obręb Turza Mała, gm. Płośnica (Jednolity Identyfikator Aktu - http://edzienniki.olsztyn.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2015&poz=1645)

Uchwała Nr VI/35/24/2015 w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Płośnica w 2015 r.

Uchwała Nr VI/36/25/2015 w sprawie: sprzedaży w drodze przetargu nieruchomości niezabudowanej, położonej w obrębie geodezyjnym Wielki Łęck, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 59 o powierzchnie 1,4825, stanowiącej własność Gminy Płośnica 

Uchwała Nr VI/37/26/2015 w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat i trybu ich pobierania. (Jednolity Identyfikator Aktu - http://edzienniki.olsztyn.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2015&poz=1646)

Uchwała Nr VI/38/27/2015 w sprawie w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny (Jednolity Identyfikator Aktu - http://edzienniki.olsztyn.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2015&poz=1647)