Uchwała Nr XXI/25/2005
Rady Gminy Płośnica
z dnia 27 września  2005 roku

w sprawie  zmian budżetu Gminy Płośnica na rok 2005

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. z 2001 r., Dz. U. Nr 142, poz. 1591;z 2002 roku Nr 23,poz.220, Nr 62,poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz.1806; z 2003 roku Nr 80, poz.717, Nr 162, poz.1568; z 2004 roku       Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz.1203 ) oraz art. 124, ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (t.j. z 2003 r., Dz. U. Nr 15, poz. 148, Nr 45, poz.391, Nr 65, poz.594, Nr 96, poz.874,     Nr 166, poz.1611, Nr 189, poz.1851; z 2004 roku Nr 19, poz.177, Nr 93, poz.890, Nr 121, poz.1264, Nr 123, poz.1291, Nr 210, poz.2135, Nr 273, poz.2703).
Rada Gminy uchwala co następuje:

§ 1.1.
Dokonać zmniejszenia Budżetu Gminy Płośnica na 2005 rok o kwotę 131.516 zł w dochodach i wydatkach zgodnie z załącznikiem Nr 1i 2 do uchwały.
2.Dokonać zwiększenia w wydatkach inwestycyjnych gminy  na 2005 rok o kwotę 35.000zł  zgodnie z załącznikiem Nr 3.
3. Dokonać zmniejszenia w wydatkach związanych z realizacją wieloletnich programów inwestycyjnych na 2005 rok o kwotę 187.863 zł zgodnie z załącznikiem Nr 4.
4. Ogólna kwota budżetu po zmianach wynosi:
     dochody budżetowe - 10.068.960zł
     wydatki - 9.720.268 zł

§2.
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Płośnica.

§3.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

Przewodniczący Rady Gminy
Elżbieta Szymańska

UZASADNIENIA

Wojewoda Warmińsko-Mazurski decyzją M FB90/2005 z dnia 03 sierpnia 2005 roku zwiększył dotację celową w dziale 852 rozdz.85212§6310 o kwotę 1.347zł z przeznaczeniem na sfinansowanie zakupów inwestycyjnych (organizacja nowych stanowisk pracy, zakup zestawów komputerowych itp.) - w związku z realizacją zadań administracji rządowej zleconych gminom wynikających z art.17 ustawy z dnia 22 kwietnia 2005 roku o postępowanie wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczki alimentacyjnej (Dz.U. Nr 86, poz. 732) oraz art.20 ustawy z dnia 28 listopada 2003 roku o świadczeniach rodzinnych ( Dz.U. Nr 228,poz.2255 z późn.zm.) środki pochodzą z rezerw celowych zaplanowanych w ustawie budżetowej na 2005 roku.
W budżecie na 2005 rok zostały zaplanowane środki na zadanie inwestycyjne ( budowa wodociągu we wsi Turza Mała) w kwocie 324.970zł. Po przeprowadzeniu przetargu wartość zadania zmalała o kwotę 152.863zł. Wobec takiego stanu rzeczy Gmina otrzyma na powyższe zadanie o kwotę 132.863 zł mniej dlatego o kwotę tę zostaje zmniejszony budżet. Zaplanowane na to zadanie własne środki w kwocie 50.000zł przeznacza się na nowe zadanie tj. Budowa wodociągu Rutkowice wybudowania, 15.000zł na bieżące remonty dróg oraz 5.000zł na bieżący remont dachu na części mieszkalnej Ośrodka Zdrowia w Płośnicy.

Wojewoda Warmińsko-Mazurski decyzją M FB.I/3011/213/2005 z dnia 13 lipca 2005 roku zwiększył dotację celową w dziale 801 rozdz.80101§2030 o kwotę 566zł z przeznaczeniem na sfinansowanie wyprawki szkolnej dla uczniów podejmujących naukę w klasach pierwszych szkół podstawowych w roku szkolnym 2005/2006. Dział 751 - Na podstawie zawiadomienia Kierownika Krajowego Biura Wyborczego Nr ZE 3101-57/05 z dnia 9 sierpnia 2005 r. została nam przyznana dotacja w rozdz. 75108 §2010 w kwocie 550zł z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów obsługi informatycznej obwodowych komisji wyborczych.
Zawiadomieniem Nr ZE 3101-60/2005 z dnia 19 sierpnia 2005 roku została przyznana dotacja     w kwocie 4.072zł z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów związanych z przeprowadzeniem wyborów do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej.
Zawiadomieniem Nr ZE 3101-63/05 z dnia 26 sierpnia 2005 roku została ustalona dotacja  w kwocie 4072 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów związanych z przeprowadzeniem Wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.
Zawiadomieniem Nr ZE 3101 -66/05 z dnia 31 sierpnia 2005 r. ustalono dotację celową w kwocie 318zł na sfinansowanie kosztów obsługi informatycznej obwodowych komisji wyborczych oraz obsługę informatyczną dodatkowych stanowisk wspomagających pracę pełnomocnika OKW w I turze wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.