Serdecznie zapraszam na posiedzenie L Zwyczajnej Sesji Rady Gminy Płośnica, która odbędzie się w dniu 16 marca 2023 roku /czwartek/ w lokalu Domu Pracy Twórców przy Urzędzie Gminy w Płośnicy /sala widowiskowa/.
Proszę o przybycie na godz. 9:00

Proponowany porządek obrad:
     1. Otwarcie posiedzenia oraz stwierdzenie quorum Rady Gminy władnego do podejmowania prawomocnych uchwał.
     2. Przyjęcie porządku obrad.
     3. Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności za okres między sesjami.
     4. Sprawozdanie z działalności Stałych Komisji Rady Gminy Płośnica.
     5. I n t e r p e l a c j e.
     6. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie wydania opinii o wywiązywaniu się z obowiązków służbowych przez Pana Krzysztofa Groblewskiego jako Wójta Gminy Płośnica.
         - Wystąpienie Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej.
     7. Przyjęcie protokołu z posiedzenia XLIX Zwyczajnej Sesji Rady Gminy Płośnica.
     8. Odpowiedzi na zgłoszone interpelacje.
     9. Wolne wnioski i zapytania.
     10. Zamknięcie obrad.                                                          

Przewodniczący Rady Gminy Płośnica
/-/Zbigniew Zenon Skonieczek

Uwaga! Obrady Sesji Rady Gminy Płośnica są utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk oraz transmitowane i udostępnianie poprzez stronę internetową https://www.youtube.com/channel/UCUZZnDf7eHRIdEZNlwfjZBg. Informacje o przetwarzaniu danych osobowych: http://bip.plosnica.pl/?c=1263