Serdecznie zapraszam na posiedzenie XLIII Zwyczajnej Sesji Rady Gminy Płośnica, która odbędzie się w dniu 17 listopada 2022 roku /czwartek/ w lokalu Domu Pracy Twórców przy Urzędzie Gminy w Płośnicy /sala widowiskowa/.
 
Proszę o przybycie na godz. 10:00

Proponowany porządek obrad:
     1. Otwarcie posiedzenia oraz stwierdzenie quorum Rady Gminy władnego do podejmowania prawomocnych uchwał.
     2. Przyjęcie porządku obrad.
     3. Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności za okres między sesjami.
     4. Sprawozdanie z działalności Stałych Komisji Rady Gminy Płośnica.
     5. I n t e r p e l a c j e.
     6. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Płośnica na lata 2022-2030
     7. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy oraz zmiany uchwały budżetowej na rok 2022. 
     8. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
     9. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na 2023 rok. 
     10. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
     11. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie opłaty targowej.
     12. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie opłaty od posiadania psów.
     13. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie uchylenia Uchwały Nr XV/113/79/2019 Rady Gminy Płośnica z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIII/198/49/2010 Rady Gminy Płośnica z dnia 29 września 2010 roku w sprawie powołania pani Anny Lempek na stanowisko Skarbnika Gminy.
     14. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Gminy Płośnica z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2023.
     15. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji Programu współpracy Gminy Płośnica z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2021.
     16. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr XXXIV/267/19/2014 Rady Gminy Płośnica z dnia 28 marca 2014 r w sprawie przystąpienia do Programu Odnowy Wsi Województwa Warmińsko – Mazurskiego i wytypowania sołectwa do uczestnictwa w Programie Odnowy Wsi Województwa Warmińsko - Mazurskiego.
     17. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zmiany nieruchomości położonych w obrębie geodezyjnym Płośnica gm. Płośnica.
     18. Przyjęcie protokołu z posiedzenia  XLII Zwyczajnej Sesji Rady Gminy Płośnica .
     19. Odpowiedzi na zgłoszone interpelacje.
     20. Wolne wnioski i zapytania.
     21. Zamknięcie obrad.

Przewodniczący Rady Gminy Płośnica
/-/Zbigniew Skonieczek

 

Uwaga! Obrady Sesji Rady Gminy Płośnica są utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk oraz transmitowane i udostępnianie poprzez stronę internetową https://www.youtube.com/channel/UCUZZnDf7eHRIdEZNlwfjZBg. Informacje o przetwarzaniu danych osobowych: http://bip.plosnica.pl/?c=1263